Photo Of People Doing Handshakes

Przestępstwa komputerowe

Rozwój technologii informacyjnej sprawia, że użytkownicy, a także producenci sprzętu elektronicznego, komputerowego czy autorzy oprogramowania, muzyki lub filmów są narażeni na nowy typ przestępstw – przestępstwa komputerowe. Zalicza się do nich zarówno naruszanie praw dostępu do określonych zasobów systemowych (np. włamanie do komputera pracującego w sieci), jak i nieuprawnioną modyfikację tych zasobów (np. zmiana zawartości dokumentu, strony WWW itp.). Definicja Zasoby systemowe to popularnie używana nazwa wszystkich programów, danych, urządzeń, sterowników, konfiguracji sieci, ustawień monitora itp. elementów systemu komputerowego. Mianem przestępstwa komputerowego określane jest również oszustwo popełniane przy użyciu komputera, np. wprowadzanie fałszywych danych do bazy danych, wyłudzenia w systemach telekomunikacyjnych, fałszowanie kart płatniczych i wiele innych. Jednym z najczęściej popełnianych przestępstw komputerowych jest nielegalne kopiowanie oraz użytkowanie programów. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, programy komputerowe są chronione prawem autorskim (zob. podrozdział 3.2.). Warto wiedzieć Przepisy prawne dotyczące odpowiedzialności za przestępstwa komputerowe ujęte zostały w Kodeksie Karnym. Kodeks ten precyzuje również przestępstwa polegające na „paserstwie komputerowym”, a także przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów oraz inne czyny karalne związane z naruszaniem obowiązującego w Polsce prawa. Oprócz wspomnianych przestępstw komputerowych istnieje wiele innych form łamania prawa. Obszarem częstego ich występowania jest Internet. Do takich niezgodnych z prawem działań należą m.in. rozpowszechnianie w sieci materiałów pornograficznych; rozpowszechnianie treści nacjonalistycznych i rasistowskich; publikowanie ofert nielegalnego handlu.