turned on flat screen television

Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie tekstu

Operacje te w wielu edytorach (pod wieloma systemami operacyjnymi) wykonuje się podobnie i stosuje podobne kombinacje klawiszy. Kopiowanie tekstu polega na jego zaznaczeniu, np. poprzez przeciągnięcie myszką i skopiowanie do schowka <Ctrl+C>. Następnie należy przenieść wskaźnik myszy w miejsce dokumentu, gdzie tekst ma być wstawiony, i wkleić go kombinacją <Ctrl+V>. W wielu edytorach można w tym celu użyć polecenia menu lub przycisków Kopiuj i Wklej. Przenoszenie tekstu jest operacją bardzo podobną do kopiowania, z tą różnicą, że zamiast kopiowania stosuje się usunięcie (wycięcie) tekstu z dokumentu z jednoczesnym umieszczeniem go w pamięci komputera. Typowym sposobem wykonania tej czynności jest użycie klawiszy <Ctrl+X> do wycięcia tekstu i <Ctrl+V> do wklejenia go we właściwe miejsce. W macintoshach rozwiązania są takie same, tylko zamiast klawisza Ctrl stosuje się Command, np. <98+C>, <88 + V>, <86+X>. Jednym ze sposobów szybkiego usunięcia tekstu jest jego zaznaczenie i naciśnięcie klawisza <Delete>. Pojedyncze znaki kasujemy klawiszem <Back Space> – kursor przemieszcza się w prawo i kasuje znaki oraz <Delete> – kursor stoi w miejscu i kasuje znaki z jego prawej strony.